4D Intangible Data

BuildingDescriptionIntangible Cultural Heritage
AK001 | Agios Sevastianos- Catholic Church
(Άγιος Σεβαστιανός – Καθολική εκκλησία)

In the excerpt of her interview, the permanent resident of Ano Syros, Mrs. Teta Printezi, who grew up there as a child, recounts memories of her childhood inside the church of Saint Sebastian.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου κυρία Τέτα Πρίντεζη, η οποία μεγάλωσε εκεί, μας αφηγείται αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας στην εκκλησία του Αγίου Σεβαστιανού.
AK007 | Residence
(Κατοικία)

In the specific excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou gives us information regarding the social inequalities in relation to the different areas of residences inside the settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας μιλάει για τις κοινωνικές ανισότητες σε σχέση με τις διαφορετικές περιοχές κατοίκησης του οικισμού.
AK011 | Kioura tou Karlou
(Κιουρά του Κάρλου)

In this excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Joseph Stefanou recounts how usually large families chose among their children who would become priests.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου αφηγείται το πώς οι πολυμελής οικογένειες επιλέγανε τα παιδιά τα οποία θα γινόντουσαν παπάδες.
AK014 | Residence
(Κατοικία)

In this specific excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Iosif Stefanou explains how the large families of Ano Syros managed the sharing of their land property.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου εξηγεί το πώς οι πολυμελής οικογένειες της Άνω Σύρου διαχειρίζονταν το διαμοιρασμό της περιουσίας τους.
AK019 | Markos Vamvakaris Museum
(Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη)

In the excerpt of her interview, Mrs. Teta Printezi, a permanent resident of Ano Syros who actually grew up there, talks to us about the traditional custom of “zeibekies” that took place on the main street of “Piatsa”, describing the improvised costumes made by the residents.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η κυρία Τέτα Πρίντεζη, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου η οποία μεγάλωσε εκεί, μας μιλάει για το παραδοσιακό έθιμο των Ζεϊμπεκιών της Πιάτσας, περιγράφοντας τις αυτοσχέδιες στολές τις οποίες έφτιαχναν οι κάτοικοι.
AK025 | Cultural Center of Ano Syros/ Aigaio Fm radio station
(Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άνω Σύρου/ Αιγαίο Fm Δημοτική Ραδιοφωνία)


In the audio excerpt of her interview, Mrs. Dina Roussou, a permanent resident of Ano Syros, talks to us about the corner café on the traditional road of “Piatsa”, near the current building of the Cultural Center, one of the many small cafes that existed on the main road.

Στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής της, η κα Ντίνα Ρούσσου, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου, μας μιλάει για το γωνιακό καφενείο της Πιάτσας, κοντά στο σημερινό κτήριο του Πνευματικού Κέντρου, ένα από τα πολλά καφενεία που υπήρχαν στον κεντρικό δρόμο.
AK027 | Traditional Building
(Παραδοσιακό κτήριο)

In the specific excerpt of her interview, Mrs. Teta Printezi, a permanent resident of Ano Syros who grew up there as a child, talks to us about the carnivals in Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής της, η κυρία Τέτα Πρίντεζη, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου η οποία και μεγάλωσε εκεί, μας μιλάει για τις απόκριες στην Άνω Σύρο.
AK030 | Building with arched passageway
(Κτήριο με διαβατικό)

“20 arcades are recorded on the map, scattered throughout the residential complex of Ano Syros, as depicted on the map. Some of these were and continue to serve as the entrance gates of the settlement. The arcades of Ano Syros indicate and enhance its directly fortification character. In today’s era they may be elegant entrances, exits, but from their original creation, they were created for reasons of defense towards the enemy. They are created as an extension or concatenation of the residences, shortening even more the already small-diameter alley, while they often give the feeling of a labyrinth or tunnel, increasing the feeling of the unknown towards their other side. Very often they lead to a wall, creating sensations of entrapment or disorientation. They are often met with small windows in the upper part so that each residence can defend himself against the enemy.  Even their low height in a variety of cases forced the rider on horseback to continue on foot. It is obvious, therefore, that even today they have a different kind of utility, as they enhance the interest of the walker to explore the settlement.
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 110
“Καταγράφονται στον χάρτη 20 Στεγάδια, διασκορπισμένα σε όλο το οικιστικό σύνολο της Άνω Σύρου, όπως εικονίζονται στον χάρτη. Ορισμένα από τα στεγάδια αυτά αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τις πύλες εισόδου του οικισμού. Τα στεγάδια της Άνω Σύρου υποδηλώνουν και ενισχύουν τον άμεσα αμυντικό της χαρακτήρα. Στη σημερινή εποχή μπορεί να αποτελούν καλαίσθητες εισόδους, εξόδους , ωστόσο από την αρχική τους κτίση , δημιουργήθηκαν για λόγους άμυνας προς τον εχθρό. Δημιουργούνται σαν προέκταση ή συνένωση των οικημάτων, μικραίνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη μικρής διαμέτρου σοκάκι, ενώ συχνά δίνουν την αίσθηση λαβυρίνθου ή κώνου, αυξάνοντας την αίσθηση του αγνώστου προς την άλλη τους όψη. Πολύ συχνά οδηγούν σε τοιχίο ή τοίχο, δημιουργώντας αισθήσεις εγκλωβισμού ή αποπροσανατολισμού. Συχνά συναντώνται με μικρά παράθυρα στο πάνω μέρος για να μπορώ ο κάθε κάτοικος να αμυνθεί στο εχθρό. Ακόμη το χαμηλό τους ύψος σε πληθώρα περιπτώσεων εξανάγκαζε τον έφιππο αναβάτη , να συνεχίσει πεζός. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι ακόμη και σήμερα έχουν μια άλλου είδους χρησιμότητα, καθώς ενισχύουν το ενδιαφέρον του περιπατητή να εξερευνήσει τον οικισμό.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 110


AK031 | Residence
(Κατοικία)


The built gates of the historic fortified settlements, in addition to the spatial changes of the concept of the “inside” and the “outside”, or the “here” and “there”, contain time loads of the “now” and the “then”, as well as the “before” and “after”.
With the gates, the psychology of waiting, interest, curiosity and expectation of the moment, of entry, evolves into feelings of emotional intensity, appropriation of places and time periods and nostalgia. With the above, the value they give to the opinion we form (physio-gnomy) about a place, through its gates (Stefanou, 2016) is also understood.
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 82
“Οι κτισμένες πύλες των ιστορικών περιτοιχισμένων οικισμών, πέρα από τις χωρικές αλλαγές του μέσα και του έξω, ή του εδώ και του εκεί, εμπεριέχουν χρονικές φορτίσεις του τώρα και του τότε, όπως και του πριν και του μετά.
Με τις πύλες αλλάζει η ψυχολογία της αναμονής, του ενδιαφέροντος, της περιέργειας και της προσδοκίας της στιγμής, της εισόδου, και μεταβάλλεται σε συναισθήματα ψυχικής φόρτισης, ιδιοποίησης τόπων και εποχών και νοσταλγίας. Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητή και η αξία που προσδίδουν στη γνώμη που σχηματίζουμε (φυσιο-γνωμία) για έναν τόπο, μέσα από τις πύλες του (Στεφάνου, 2016).”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 82
AK036 | Traditional Building at Piatsa
(Παραδοσιακό κτήριο στην Πιατσα)

In the specific excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA, Joseph Stefanou, recounts on the tradition of the procession of the dead in the narrow cobblestone streets of Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου, μας μιλάει για την παράδοση της περιφοράς των νεκρών στα στενά της Άνω Σύρου.
AK039 | Building of mixed usage at Piatsa
(Κτήριο μεικτών χωρών στην πιάτσα)

In the excerpt of her interview, the permanent resident of Ano Syros, Mrs. Teta Printezi, who grew up there, recounts her memories of the Easter period on the main street of “Piatsa”.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου κυρία Τέτα Πρίντεζη, η οποία μεγάλωσε εκεί, μας αφηγείται αναμνήσεις της την περίοδο του Πάσχα στον κεντρικό δρόμο της Πιάτσας.
AK041 | The Desperate Project/ Summer Pop Up Store

In this particular audio excerpt of her interview, Mrs. Dina Roussou, a permanent resident of Ano Syros who grew up there, gives us information on the Celebrations of Easter in Ano Syros.

Στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής της, η κα Ντίνα Ρούσσου, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου η οποία μεγάλωσε εκεί, μας μιλάει για τους εορτασμούς του Πάσχα στην Άνω Σύρο.
AK042 | Maizon de Meze

In this particular excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Joseph Stefanou recounts the interaction of the residents of Ano Syros in the traditional cafes of the neighborhoods.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας αφηγείται την διάδραση των κατοίκων της Άνω Σύρου στα καφενεία της γειτονιάς.
AK051 | Residence
(Κατοικία)

In the specific excerpt of her interview, Mrs. Teta Printezi, a permanent resident of Ano Syros who lived her childhood there, talks to us about the habits of young people in Ano Syros regarding their entertainment, when they were kids.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής της, η κυρία Τέτα Πρίντεζη, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου η οποία έζησε την παιδική της ηλικία εκεί, μας μιλάει για τις συνήθειες διασκέδασης των νέων στην Άνω Σύρο.
AK059 | Agios Antonios – Catholic Church
(Άγιος Αντώνιος – Καθολική εκκλησία)


In this excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanou tells us about the numerous Catholic Orders that defined the traditional settlement of Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας αφηγείται για τα Καθολικά Τάγματα του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου.
AK060 | Residence
(Κατοικία)

In an excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanou explains the meaning of the intense contrast on scale of the buildings that form the traditional settlement, regarding humility and religion.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας εξηγεί την λογική της αντίθεσης της κλίμακας των κτηρίων που διαμορφώνουν τον παραδοσιακό οικισμό.
AK062 | Residence
(Κατοικία)

In the audio excerpt of her interview, Mrs. Dina Roussou, a permanent resident of Ano Syros, talks to us about the scents that previously flooded the cobbled streets of Ano Syros, emerging from the interior of the residences.

Στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής της, η κα Ντίνα Ρούσσου, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου, μας μιλάει για τις μυρωδιές που κατέκλυζαν παλαιότερα τα καλντερίμια της Άνω Σύρου, από τα εσωτερικά των κατοικιών.


AK063 | Residence
(Κατοικία)

“Socially, there is a pyramid of social stratification, where at the top is the entire clergy and on a broad basis the residents. However, since there is no particular stratification financially, over time the criterion classifies families into “good” and “measly”, according to their morality (Stefanou and Stefanou, 1993). Another special element of the settlement of Ano Syros is the customary law concerning the organization of the built space through the application of customary rules of individual ownership. It was established with the influence of the Frankish Law and for Ano Syros, it concerns the institution of residence ownership. Specifically, this ownership refers to the possibility of having different owners of each level in the same building. Thus, the ground floor may belong to another owner, the first floor to another and the air of the residence to another owner. This separate ownership may also concern part of a floor or even a room. In Ano Syros, the houses are intertwined and this successive merge and gradual elevation of the buildings prevails, with the main goal of utilizing as much space as possible. As a result, the co-ownership of buildings prevailed, where the terrace of one building was the courtyard of the next.”
 
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 79
“Κοινωνικά , επικρατεί μια πυραμίδα κοινωνικής διαστρωμάτωσης , όπου στην κορυφή βρίσκεται ολόκληρος ο κλήρος και σε μια πλατιά βάση ο λαός. Ωστόσο , αφού οικονομικά δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαστρωμάτωση, διαχρονικά το κριτήριο κατατάσσει τις οικογένειες σε «καλές» και «παρακατιανές», σύμφωνα με την ηθική τους (Στεφάνου και Στεφάνου, 1993). Ακόμη ένα ιδιαίτερο στοιχείο του οικισμού της Άνω Σύρου είναι το εθιμικό δίκαιο που αφορά την οργάνωση του δομημένου χώρου μέσα από την εφαρμογή εθιμικών κανόνων ατομικής ιδιοκτησίας. Θεσπίστηκε με την επίδραση του Φραγκικού Δικαίου και για την Άνω Σύρο, αφορά τον θεσμό της οροφοκτησίας . Συγκεκριμένα , η οροφοκτησία αναφέρεται στη δυνατότητα ύπαρξης στο ίδιο κτίσμα διαφορετικών ιδιοκτητών της κάθε στάθμης. Έτσι, δύναται το ισόγειο να ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη, ο πρώτος όροφος σε άλλον και ο αέρας του σπιτιού σε άλλον ιδιοκτήτη. Η χωριστή αυτή κυριότητα μπορεί να αφορά και τμήμα ορόφου ή ακόμη και δωμάτιο. Στην Άνω Σύρο οι κατοικίες συμπλέκονται και επικρατεί αυτή η διαδοχική συνένωση και σταδιακή ανύψωση των κτισμάτων, με κύριο στόχο την εκμετάλλευση, όσον το δυνατόν μεγαλύτερου χώρου. Ως αποτέλεσμα επικρατούσε η συνιδιοκτησία κτισμάτων, όπου η ταράτσα του ενός κτίσματος αποτελούσε την αυλή του επόμενου. “
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 79
AK064 | Chapel of Our Lady of Carmel
(Παναγία του Καρμήλου)

In the excerpt of her interview, the permanent resident of Ano Syros, Mrs. Teta Printezi, talks to us about her childhood memories, her participation in the traditional celebrations of the Virgin Mary, along with the nuns.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου, κυρία Τέτα Πρίντεζη, μας μιλάει για τη συμμετοχή της στους παραδοσιακούς εορτασμούς της Παναγίας κατά την παιδική της ηλικία, μαζί με τις καλόγριες.
AK065 | Episcopal Palace
(Επισκοπικό παλάτι)

In these specific excerpts of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou explains to us about the significance of the celebration of the Holy Donation inside the settlement of Ano Syros.

Στα συγκεκριμένα αποσπάσματα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας εξηγεί για τη σημασία του εορτασμού της Αγίας Δωρεάς στον οικισμό της Άνω Σύρου.

AK066 | Saint George
(Άγιος Γεώργιος – Καθολικός Μητροπολίτικος Ναός)

In an excerpt of his interview, the resident Stamatis Evangelou, who grew up and lived in Ano Syros, reproduces to us narratively the feeling of overcrowding in the service of the Cathedral of Ano Syros.
Respectively, in the specific excerpt of the interview of Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanos, we hear about the superiority of the acoustics of the Catholic Churches of the settlement.In the next part of his interview, J. Stefanou talks to us about the baptistery of Saint George.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο κάτοικος Σταμάτης Ευαγγέλου ο οποίος μεγάλωσε στην Άνω Σύρο, μας αναπαράγει αφηγηματικά την αίσθηση του συνωστισμού στις λειτουργίες του Καθεδρικού Ναού της Άνω Σύρου.
Αντίστοιχα, στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του Ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου, μαθαίνουμε για την υπεροχή της ακουστικής των Καθολικών Ναών του οικισμού.Στο επόμενο κομμάτι της συνέντευξής του, ο Ι. Στεφάνου μας μιλάει για το βαπτιστήριο του Σα Τζώρτζη.


“Due to the intense and timeless presence of the religious element in Ano Syros, the ecclesiastical features and events, as they are reflected in the area, were also recorded, with the aim of supplementing and saving the physiognomy that they give to the settlement as elements of intangible cultural heritage. Religiously, Ano Syros is divided into two parishes, the parish of Saint George and the one of Saint Sebastian, as depicted on the map through the boundary recorded. Another key element is the processions, which turn the settlement on Good Friday into a beacon of the divine message. Through a common process of Catholic and Orthodox churches and the participation of the inhabitants, the settlement creates temporalities, identities and routes.  These routes were depicted on a map with the aim of preserving them, in the subsequent course and urban development of the settlement. We observe that the longest route is followed by the litany of Saint George, which in many places is common with the litany of the Capuchins Monastery. Saint Sebastian follows a smaller litany in the southern part of the settlement, while the routes from all three processions follow the path of “Piatsa”, highlighting once again its significance for everyday life and celebration of religion, but also its identity. It is also interesting that the processions are intertwined at the boundaries of the two parishes, as are its religions, its people and its society.”
 
 
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 112
“Λόγω της έντονης και διαχρονικής παρουσίας του εκκλησιαστικού στοιχείου στην Άνω Σύρο καταγράφηκαν και τα εκκλησιαστικά γνωρίσματα και εκδηλώσεις, όπως αυτά αποτυπώνονται στο χώρο, με στόχο την συμπλήρωση και τη διάσωση της φυσιογνωμίας που αυτά προσδίδουν στον οικισμό, ως στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Eκκλησιαστικά η Άνω Σύρος χωρίζεται σε δυο ενορίες, την ενορία του Αγίου Γεωργίου και αυτή του Αγίου Σεβαστιανού, όπως απεικονίζεται και στο χάρτη μέσω του ορίου που καταγράφεται. Ακόμη ένα βασικό στοιχείο είναι οι λιτανείες, που μετατρέπουν τον οικισμό την Μεγάλη Παρασκευή σε φωτοδότη του θείου μηνύματος. Μέσα από μια κοινή διαδικασία καθολικών και ορθόδοξων ναών και τη συμμετοχή των κατοίκων, ο οικισμός δημιουργεί χρονικότητες, ταυτότητες και διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές απεικονίστηκαν σε χάρτη με στόχο τη διάσωση τους, στη μετέπειτα πορεία και πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού. Παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη διαδρομή ακολουθεί η λιτανεία του Αγίου Γεωργίου , που σε πολλά σημεία είναι κοινή και με τη λιτανεία της Μονής των Καπουτσίνων. Ο Άγιος Σεβαστιανός ακολουθεί μια μικρότερης εμβέλειας λιτανεία στο Νότιο τμήμα του οικισμού, ενώ οι διαδρομές και από τις τρείς λιτανείες ακολουθούν τον δρόμο της Πιάτσας, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημαντικότητα της για την καθημερινότητα και τη γιορτή ή τη θρησκεία , αλλά και την ταυτότητα της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι λιτανείες συμπλέκονται στα όρια των δυο ενοριών , όπως συμπλέκονται και οι θρησκείες της, οι άνθρωποι της και η κοινωνία της.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 112

AK067 | Church of Saint Michael
(Εκκλησία Σα Μιχάλης)

In this particular excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanou gives us information about the religious catholic fraternities of the traditional settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας δίνει πληροφορίες για τις θρησκευτικές αδελφότητες του οικισμού.
AK070 | Building of Mixed Uses
(Κτήριο μεικτών χρήσεων)


“The Piatsa is the central point of organization of public space in Ano Syros. It starts from the area where the social clinic was housed and extends to the end of this road. It is organized by small neighborhood shops, restaurants, exhibition spaces, while around the Vamvakaris Museum and the Museum of Professions is located, with an archive of Ano Syros. Finally, “Piatsa” housed the Ano Syros public service, before the implementation of the “Kallikratis” program that merged the Municipalities of Ermoupolis and Ano Syros, while today some responsibilities remain to serve the Apanochorites. In the “Piatsa” there is the mini-market of Ano Syros, which is the only supply store. During the summer months in this main street, a number of concerts, exhibitions and cultural events of memory and continuity are organized. Around the 1950s, the first restaurants began their operation, while over time Piatsa had been a place of meeting, music, social events and a male-dominated space. It has always been organized as a point of public life. It was a shrinking small community, with the main character being the male presence and a space of Dionysian expression (Stefanou, 2014), in which public speeches and decisions were given. It was and remains to this day a place of conciliation and exchange and is one of the landmarks of Ano Syros. Its extensive passage and its linear course organize its uses, determining its direction and course.  Regarding its social and cultural profile, this is completed with the cultural association it has, the football team, the television and radio station (Aegean FM), the help team at home, its own CARITAS (welfare) and recycling actions (Stefanou, 2014).”
 
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 77
“Η πιάτσα αποτελεί το κεντρικό σημείο οργάνωσης του δημόσιου χώρου στην Άνω Σύρο. Ξεκινά από το χώρο που στεγαζόταν το κοινωνικό ιατρείο και επεκτείνεται μέχρι το τέλος του δρόμου αυτού. Οργανώνεται από μικρά συνοικιακά μαγαζιά, χώρους εστίασης , χώρους εκθέσεων, ενώ περιμετρικά αυτής χωροθετείται το Μουσείο Βαμβακάρη και το Μουσείο Επαγγελμάτων που υπάρχει αρχείο της Άνω Σύρου. Τέλος στην Πιάτσα στεγαζόταν η υπηρεσία Άνω Σύρου, πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» που συνένωσε τους Δήμους Ερμούπολης και Άνω Σύρου, ενώ σήμερα παραμένουν κάποιες αρμοδιότητες για την εξυπηρέτηση των Απανωχωριτών. Στην πιάτσα συναντάται το μίνι- μάρκετ της Άνω Σύρου, που αποτελεί και το μόνο κατάστημα ανεφοδιασμού. Κατά τους θερινούς μήνες στη Πιάτσα οργανώνονται πλήθος συναυλιών, εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων μνήμης και συνέχειας. Γύρω στη δεκαετία του 1950 ξεκίνησαν την λειτουργία τους οι πρώτοι χώροι εστίασης , ενώ διαχρονικά η Πιάτσα αποτελεί τόπο συνάντησης, μουσικής, κοινωνικών εκδηλώσεων και ένα χώρο ανδροκρατούμενο. H Πιάτσα διαχρονικά οργανωνόταν ως ένα σημείο δημόσιου βίου. Αποτελούσε μια συρρικνωμένη μικρή κοινότητα, με κύριο πρόσωπο την ανδρική παρουσία και ένα χώρο διονυσιακής έκφρασης (Στεφάνου , 2014), στην οποία δίνονταν οι δημόσιες ομιλίες και αποφάσεις. Ήταν και παραμένει έως σήμερα ένας χώρος συνδιαλλαγής και ανταλλαγής και αποτελεί ένα από τα τοπόσημα της Άνω Σύρου. Η εκτενής της δίοδος και η γραμμική της πορεία οργανώνουν τις χρήσεις της , καθορίζοντας τη φορά και την πορεία της. Αναφορικά με το κοινωνικό και πολιτιστικό της προφίλ, αυτό ολοκληρώνεται με τον πολιτιστικό σύλλογο που διαθέτει, την ομάδα ποδοσφαίρου, τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό (Αιγαίο FM), την ομάδα βοήθειας κατ’ οίκον , την δική της CARITAS (πρόνοια) και δράσεις ανακύκλωσης (Στεφάνου, 2014).”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 77
AK074 | Church of Agios Ioannis
(Εκκλησία Άγιος Ιωάννης)

In an excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Joseph Stephanou emphasizes the significance of the initiative for the creation of a girls’ school by the Capuchin Monastery. In his next excerpt, he talks to us about the occasion of participating in religious events as a means to meet people.
Respectively, in an excerpt of his interview, the permanent resident of Ano Syros, Stamatis Evangelou, gives us some information as well about the Capuchin Monastery.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για δημιουργία σχολείου θηλέων από τη Μονή των Καπουτσίνων. Σε επόμενο απόσπασμά του, ο ίδιος μας μιλά για την αφορμή της συμμετοχής σε θρησκευτικά δρώμενα ως έναν τρόπο γνωριμίας νέων.
Αντίστοιχα, σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο μόνιμος κάτοικος της Άνω Σύρου, Σταμάτης Ευαγγέλου, μας δίνει πληροφορίες για τη Μονή των Καπουτσίνων.


EK011 | Residence
(Κατοικία)

“The walls of the medieval settlement of Ano Syros were created from its own residences. The fenced hill is distinguished by the entrance of the ships to the port, by the access roads of Ermoupolis and Apano Meria and by a hill of the Resurrection and the True. We observe, therefore, that there is a perimeter view of this hill that creates different perceptual images and landscapes of Ano Syros. For defensive reasons, the buildings are pasted and create long facades. The settlement is dominated by stairs and religious buildings. The corners of the houses have curvature for the smooth access of the donkeys with which even today the moving of materials and the refueling of catering establishments are carried out”
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 66,70,75,76
“Τα τείχη του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου δημιουργήθηκαν από τις ίδιες κατοικίες του. Ο περίβλητος λόφος διακρίνεται από την είσοδο των πλοίων στο λιμάνι, από τις οδούς προσπέλασης της Ερμούπολης και της Απάνω Μεριάς και από λόφο της Ανάστασης και της Αληθινής. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει μια περιμετρική θέα του λόφου αυτού που δημιουργεί διαφορετικές αντιληπτικές εικόνες και τοπία της Άνω Σύρου. Για λόγους αμυντικούς τα κτίσματα επικολλούνται και δημιουργούν μακροσκελείς όψεις. Στον οικισμό κυριαρχούν τα σκαλάκια και τα θρησκευτικά κτίσματα. Οι γωνίες των σπιτιών έχουν κυρτότητα για την ομαλή πρόσβαση των γαϊδουριών με τα οποία ακόμη και σήμερα γίνονται οι μετακινήσεις υλικών και ο ανεφοδιασμός των χώρων εστίασης”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 66, 70, 75, 76
EK013 | AZURA

In an excerpt of his interview, the resident Stamatis Evangelou, who grew up in Ano Syros, tells us about his childhood memories of religious services.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο κάτοικος Σταμάτης Ευαγγέλου ο οποίος μεγάλωσε στην Άνω Σύρο, μας αφηγείται για τις παιδικές του αναμνήσεις από τις θρησκευτικές λιτανείες.
KK005 | Moni Iisouiton
(Μονή Ιησουιτών)

In this excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanou gives us significant information on the gradual establishment of the Catholic dogma in the traditional settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας μιλά για την ίδρυση του Καθολικού δόγματος στον παραδοσιακό οικισμό.
KK007 | Residence
(Κατοικία)


In the audio excerpt of her interview, Mrs. Dina Roussou, a permanent resident of Ano Syros, counters the spontaneity of the interaction among the residents of the traditional settlement.

Στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής της, η κα Ντίνα Ρούσσου, μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου, μας αφηγείται την αμεσότητα της διάδρασης των κατοίκων της Άνω Σύρου.
KK009 | Residence
(Κατοικία)

In the specific excerpt of his interview, the permanent resident of Ano Syros Stamatis Evangelou, who actually grew up there, gives us information on the gradual abandonment of the settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο μόνιμος κάτοικος της Άνω Σύρου Σταμάτης Ευαγγέλου, ο οποίος μεγάλωσε εκεί, μας παραθέτει την σταδιακή εγκατάλειψη του οικισμού.
KK017 | Residence
(Κατοικία)

In the excerpt of her interview, the permanent resident of Ano Syros, Mrs. Teta Printezi, talks to us about the walks of young people from Ano Syros to Miaouli Square in Ermoupolis, as well as about the old rules of flirting.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου κυρία Τέτα Πρίντεζη, μας μιλάει για τις βόλτες των νέων από την Άνω Σύρο στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη, όπως και για τις συνήθειες στο φλερτ.
KK018 | Residence
(Κατοικία)

In this particular excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Joseph Stephanou describes his previous memories of Ano Syros during the Second World War.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας αφηγείται αναμνήσεις από την Άνω Σύρο την περίοδο του πολέμου.
KK020 | Residence
(Κατοικία)

In this excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stephanou explains the connection between the myth of Apollo and the island of Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας εξηγεί τη σύνδεση του μύθου το Απόλλωνα και της Σύρου.

The island of Syros has a direct connection with the myth of Apollo, who was born in Delos. Apollo, the solar God, rises every morning from Delos, where on the day of the vernal equinox the sunrise of light can be seen only from Syros, defining Syros as the recipient of Apollonius light. Besides, Syros took its name from the demigod Syros, son of Apollo and Sinope.
The place has temporality, so the physiognomy is not only spatial but also temporal forms, such as history, people and their works and all the elements of human behavior that have reached our days and are expressed in the same places (Stefanou and Stefanou, 1995). Ano Syros has a number of cultural resources of materials and intangibles, which are its physiognomic units.
The sunlight and the pulsating wind in the alleys complete the tactile landscape of the settlement.
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 78,79
“Η νήσος της Σύρου έχει άμεση σύνδεση με το μύθο του Απόλλωνα, ο οποίος γεννιέται στη Δήλο. Ο Απόλλωνας , ο ηλιακός Θεός, κάθε πρωί ανατέλλει από την Δήλο, όπου την ημέρα της εαρινής ισημερίας η ανατολή του φωτός να φαίνεται μόνο από τη Σύρο, καθορίζοντας τη Σύρο ως αποδέκτη του Απολλώνιου φωτός. Άλλωστε η Σύρος πήρε το όνομα της από τον ημίθεο Σύρο, γιο του Απόλλωνα και της Σινώπης.
Ο τόπος έχει χρονικότητα, έτσι η φυσιογνωμία δεν συνιστά μόνο χωρικές αλλά και χρονικές μορφές, όπως η ιστορία, οι άνθρωποι και τα έργα τους και όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς που έφτασαν στις μέρες μας και εκφράζονται στους ίδιους τόπους (Στεφάνου και Στεφάνου , 1995). Η Άνω Σύρος διαθέτει πλήθος πολιτιστικών πόρων υλικών και άυλων, που αποτελούν τα φυσιογνωμικά μοναδιαία της στοιχεία.
Το φως του ήλιου και ο παλλόμενος αέρας στα σοκάκια συμπληρώνουν το απτικό τοπίο του οικισμού.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 78,79


KK023 | Residence
(Κατοικία)

A significant physiognomic element of Ano Syros is the Fifth façade, that is, the terraces that due to its geomorphology , as well as the amphitheatrical placement of the buildings, are completely visible. Due to its fortification structure and the methodical construction of one residence in contact with the next, as well as the communication of two residences, Ano Syros has created a special form of building. In the past, most of the buildings communicated with interior doors for means of escape in case of possible raids. Still the rooftops communicated with each other for an easy escape. The rooftop terrace, however, was also an everyday role of interaction. The rooftop terrace of one house was the courtyard of the other according to the rules set by customary law. It was an autonomous courtyard, a place of play, conciliation and individual views of each residence. Over the years, many perimeter terraces were built that cut off the entrance of the adjacent house on the rooftop terrace and a number of arbitrary constructions, such as pergolas, were presented cutting off the view. An important contribution to this was the repealed customary law by a decision of the Council of State.”
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 76,77
“Ένα σημαντικό φυσιογνωμικό στοιχείο της Άνω Σύρου είναι η Πέμπτη όψη, δηλαδή οι ταράτσες που λόγω της γεωμορφολογίας και του αναγλύφου της, καθώς και της αμφιθεατρικής της κτίσης είναι καθόλα ορατές. Λόγω της οχυρωματικής της δομής και της μεθοδευμένης κτίσης της μιας κατοικίας σε επαφή με την επόμενη, καθώς και της επικοινωνίας δυο κατοικιών, η Άνω Σύρος έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο κτίσιμο. Παλαιότερα τα περισσότερα κτίσματα επικοινωνούσαν με εσωτερικές πόρτες για τη διαφυγή σε περίπτωση επιδρομής. Ακόμη οι ταράτσες επικοινωνούσαν για την εύκολη διαφυγή. Η ταράτσα ωστόσο αποτελούσε και ένα καθημερινό στοιχείο διαβίωσης. Η ταράτσα του ενός σπιτιού αποτελούσε την αυλή του άλλου σύμφωνα με τους κανόνες που όριζε το εθιμικό δίκαιο. Ήταν μια αυτόνομη αυλή, χώρος παιχνιδιού, συνδιαλλαγής και ατομικής θέας της κάθε κατοικίας. Στη πάροδο των ετών κτίστηκαν πολλά περιμετρικά πεζούλια που απέκοψαν την είσοδο της διπλανής κατοικίας στην ταράτσα και πλήθος αυθαίρετων κατασκευών, όπως πέργκολες, παρουσιάστηκαν αποκόπτοντας τη θέα. Σημαντική συμβολή σε αυτό διετέλεσε το καταργηθέν εθιμικό δίκαιο με απόφαση του ΣτΕ.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 76-77
KK042 | Residence
(Κατοικία)

In this excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou gives us information on the effects of building alterations regarding the once close, social relations of the residents of Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας εξηγεί για την επίδραση των κτηριακών αλλοιώσεων στις κοινωνικές σχέσεις των κατοίκων της Άνω Σύρου.
KK046 | Residence of Theofilaki Family
(Οικία οικογένειας Θεοφιλάκη)

In the specific excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou talks to us about the once close relations among the residents of Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας μιλάει για τις στενές σχέσεις των κατοίκων της Άνω Σύρου.
KK051 | Museum of Traditional Professionals
(Μουσείο παραδοσιακών επαγγελμάτων)

In this excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou provides us information regarding the traditional craftsmen of Ano Syros.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας μιλάει για τους παραδοσιακούς τεχνήτες της Άνω Σύρου.
KK055 | Abandoned
(Εγκαταλελειμμένο)

In the specific excerpt of his interview, Emeritus Professor of NTUA Joseph Stefanou talks to us about the incidents of robberies in a specific area of Ano Syros, near one of the main entrances to the settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας μιλάει για τα περιστατικά ληστειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Άνω Σύρου, κοντά σε μία από τις κεντρικές εισόδους του οικισμού.
KK058 | Residence
(Κατοικία)

In this particular part of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou emphasizes the effects of the architectural alterations that the traditional settlement has suffered.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου τονίζει τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί ο παραδοσιακός οικισμός.
KK065 | 1

In this audio excerpt that has been recorded on Ano Syros, one can hear the soundscape that dominates this rocky, Catholic settlement.

Στο συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα το οποίο έχει καταγραφεί πάνω στην Άνω Σύρο, μπορεί κάποιος να αφουγγραστεί το ηχοτοπίο που κυριαρχεί στον συγκεκριμένο βραχώδη, Καθολικό οικισμό.
KK069 | Fimaira luxury apartmentsIn this particular part of his interview, the permanent resident of Ano Syros Stamatis Evangelou, who grew up there, describes his childhood memories inside the traditional settlement.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο μόνιμος κάτοικος της Άνω Σύρου Σταμάτης Ευαγγέλου, ο οποίος μεγάλωσε εκεί, μας αφηγείται παιδικές του αναμνήσεις στον οικισμό.
KK074 | Residence
(Κατοικία)

In the specific excerpt of his interview, Professor Emeritus of NTUA Joseph Stefanou explains to us the importance of the traditional “welcoming”, semi-opening doors of the settlement in the immediacy of the interaction of the residents.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου μας εξηγεί για τη σημασία των παραδοσιακών φιλόξενων πορτών του οικισμού στην αμεσότητα της διάδρασης των κατοίκων.
KK079 | Voukamvilia houses

A last interesting physiognomic element of the settlement is its forms during the summer and winter months. The place has temporality and is determined by seasons. Thus, the seasons of Ano Syros present two different perceptual images, as in most holidays as well as during the tourist areas of Greece. During the winter months there is a desolation and only some daily occupations, while it is only nhabited by its few permanent residents, while in the summer the dining and recreation areas are open, there are many tourists, the residences are inhabited and there is a continuous flow, movement and life for the residential complex of Ano Syros.
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 81
“Ένα τελευταίο ενδιαφέρον φυσιογνωμικό στοιχείο του οικισμού είναι οι μορφές του κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες. Ο τόπος έχει χρονικότητα και καθορίζεται από εποχές. Έτσι και οι εποχές της Άνω Σύρου παρουσιάζουν δυο διαφορετικές αντιληπτικές εικόνες, όπως στις περισσότερες παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Τους χειμερινούς μήνες επικρατεί ερήμωση και καθημερινές ασχολίες, ενώ κατοικείται από τους μόνιμους κατοίκους της, ενώ τους θερινούς είναι ανοιχτοί οι χώροι εστίασης και αναψυχής, κυκλοφορεί πλήθος τουριστών, οι κατοικίες κατοικούνται και υπάρχει μια ροή, κίνηση και ζωή για το οικιστικό σύνολο της Άνω Σύρου.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 81
KK081 | Church of the Archangel Michael
(Άη Μιχάλης)

In this particular excerpt of his interview, the permanent resident, Mr. Stamatis Evangelou talks to us about the old cultural associations of Ano Syros, something that nowadays has almost disappeared.

Σε απόσπασμα της συνέντευξής του, ο μόνιμος κάτοικος, κυρίος Σταμάτης Ευαγγέλου μας μιλάει για τους παλιούς πολιτιστικούς συλλόγους της Άνω Σύρου.
KK083 | Residence
(Κατοικία)

“Another element that defined the physiognomy of Ano Syros was the Spring, where the inhabitants with their pitchers pumped water. The water came inside the settlement in 1977 during the mayor M. Daskos. Due to the long route, women were forced to make a stop. From the weather at that point of the marble that touched the pitcher, dents were formed, the well-known “akoubistrakia”, witnesses of the toil and attitude of women. Unfortunately, in this day and age this marble was stolen.”
 
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 80
“Ένα ακόμη στοιχείο που όριζε την φυσιογνωμία της Άνω Σύρου ήταν η Πηγή, όπου οι κάτοικοι με στάμνες αντλούσαν νερό. Το νερό θα έρθει στον οικισμό το 1977 επί δημάρχου Μ. Δάσκου. Λόγω της εκτενούς διαδρομής, οι γυναίκες αναγκαζόταν να κάνουν μια στάση. Από την πολυκαιρία στο σημείο εκείνο του μαρμάρου που ακουμπούσαν την στάμνα, σχηματίστηκαν βαθουλώματα, τα γνωστά «ακουμπιστράκια» , μάρτυρες του κόπου και της στάσης των γυναικών. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή το μάρμαρο αυτό εκλάπη.”
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου. Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 80KK084 | Residence
(Κατοικία)

The typesetting of its physiognomy is complemented by the landscapes of the settlement (acoustic, odorous, tactile, etc.). Initially, the soundscape of the settlement is found in the folk music tradition, with a multitude of folk and rebetika songs, as they were created with the axis of Markos Vamvakaris, up to the Latin psalms and collective prayer. The voices, the laughter, the songs, but also the bell were signifiers of the joyful, sad and hopeful message for the settlement of Chora. The sunlight and the pulsating wind in the alleys complete the tactile landscape of the settlement. The landscapes of Ano Syros are complemented by the delicious landscape of pleasant (basil, jasmine) and unpleasant smells (garbage dumps), but also the smells of Syrian cuisine, compose a delicious and at the same time smelling landscape, of remembrance and recognition.
 
1.     Eleni Linaki, “Intangible and Material Cultural Resources of Ano Syros. A model urban planning study”, Thessaloniki, June 2016, page 79
“Η στοιχειοθέτηση της φυσιογνωμίας της συμπληρώνεται με τα τοπία του οικισμού (ακουστικό, οσμητικό, απτικό κλπ.). Αρχικά το ηχοτοπίο του οικισμού απαντά στη λαϊκή μουσική παράδοση , με πλήθος λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών , όπως αυτά δημιουργήθηκαν με άξονα το Μάρκο Βαμβακάρη, εως τους λατινικούς ψαλμούς και την ομαδική προσευχή. Οι φωνές, τα γέλια, τα τραγούδια , αλλά και η καμπάνα ήταν νοηματοδότες του χαρμόσυνου, λυπητερού και ελπιδοφόρου μηνύματος για τον οικισμό της Χώρας. Το φως του ήλιου και ο παλλόμενος αέρας στα σοκάκια συμπληρώνουν το απτικό τοπίο του οικισμού. Τα τοπία της Άνω Σύρου συμπληρώνονται με το γευστικό τοπίο των ευχάριστων (βασιλικός, γιασεμί) και των δυσάρεστων μυρωδιών (σκουπιδότοποι), αλλά και των οσμών της Συριανής κουζίνας, συνθέτουν ένα γευστικό και ταυτόχρονα οσμητικό τοπίο, ενθύμησης και αναγνώρισης.
Ελένη Λινάκη, “Άυλοι και Υλικοί Πολιτιστικοί Πόροι της Άνω Σύρου.” Μία πρότυπη πολεοδομική μελέτη”, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016, σελ. 79
KK088 | Residence
(Κατοικία)

In the excerpt of her interview, the permanent resident of Ano Syros, Mrs. Teta Printezi, gives us information regarding the once difficult process of transferring water by hand to the buildings of Ano Syros, before the settlement acquired a water supply network.

Στο απόσπασμα της συνέντευξής της, η μόνιμη κάτοικος της Άνω Σύρου κυρία Τέτα Πρίντεζη, μας αφηγείται τη διαδικασία μεταφοράς νερού στα κτήρια της Άνω Σύρου, πριν αποκτήσει ο οικισμός δίκτυο ύδρευσης.